Våre vilkår

LISENSERT APPLIKASJON SLUTTBRUKERLISENSAVTALE

Apper som gjøres tilgjengelige gjennom App Store er lisensiert, ikke solgt, til deg. Din lisens til hver app er underlagt din forhåndsgodkjennelse av enten denne lisensierte sluttbrukerlisensavtalen for applikasjoner («Standard EULA»), eller en tilpasset sluttbrukerlisensavtale mellom deg og applikasjonsleverandøren («Egendefinert EULA»), hvis en er sørget for. Din lisens til en hvilken som helst Apple-app under denne standard EULA eller tilpasset EULA er gitt av Apple, og din lisens til enhver tredjepartsapp under denne standard EULA eller Custom EULA er gitt av applikasjonsleverandøren til den tredjepartsappen. Enhver app som er underlagt denne standard EULA, refereres her til som "Lisensert applikasjon". Applikasjonsleverandøren eller Apple, avhengig av hva som er aktuelt ("Lisensgiver") forbeholder seg alle rettigheter i og til den lisensierte applikasjonen som ikke uttrykkelig er gitt deg under denne standard EULA.

en. Omfang av lisens: Lisensgiver gir deg en ikke-overførbar lisens til å bruke den lisensierte applikasjonen på alle Apple-merkede produkter som du eier eller kontrollerer og som er tillatt i bruksreglene. Vilkårene i denne standard lisensavtalen vil regulere alt innhold, materiale eller tjenester som er tilgjengelig fra eller kjøpt i den lisensierte applikasjonen, samt oppgraderinger levert av lisensiert som erstatter eller supplerer den originale lisensierte applikasjonen, med mindre slik oppgradering er ledsaget av en tilpasset lisensavtale. Med unntak av det som er angitt i bruksreglene, kan du ikke distribuere eller gjøre den lisensierte applikasjonen tilgjengelig over et nettverk der den kan brukes av flere enheter samtidig. Du kan ikke overføre, videredistribuere eller underlisensiere den lisensierte applikasjonen, og hvis du selger Apple-enheten din til en tredjepart, må du fjerne den lisensierte applikasjonen fra Apple-enheten før du gjør det. Du kan ikke kopiere (bortsett fra det som er tillatt i denne lisensen og bruksreglene), reversere, demontere, forsøke å utlede kildekoden til, modifisere eller lage avledede verk av den lisensierte applikasjonen, noen oppdateringer eller deler av den ( unntatt når og bare i den utstrekning noen av de foregående begrensningene er forbudt i henhold til gjeldende lov eller i den utstrekning det er tillatt av lisensvilkårene for bruk av åpne kildekodekomponenter inkludert i den lisensierte applikasjonen).

b. Samtykke til bruk av data: Du samtykker i at lisensgiver kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon – inkludert men ikke begrenset til teknisk informasjon om enheten din, systemet og applikasjonsprogramvaren din og periferiutstyr – som samles inn med jevne mellomrom for å lette leveringen av programvareoppdateringer , produktstøtte og andre tjenester til deg (hvis noen) relatert til den lisensierte applikasjonen. Lisensgiver kan bruke denne informasjonen, så lenge den er i en form som ikke identifiserer deg personlig, for å forbedre produktene eller tilby tjenester eller teknologier til deg.

c. Avslutning. Denne standard lisensavtalen gjelder inntil den sies opp av deg eller lisensgiver. Dine rettigheter under denne standard EULA opphører automatisk hvis du ikke overholder noen av dens vilkår.

d. Eksterne tjenester. Den lisensierte applikasjonen kan gi tilgang til lisensgivers og/eller tredjeparts tjenester og nettsteder (samlet og individuelt, "eksterne tjenester"). Du godtar å bruke de eksterne tjenestene på egen risiko. Lisensgiver er ikke ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten til tredjeparts eksterne tjenester, og skal ikke være ansvarlig for slike eksterne tjenester fra tredjeparter. Data som vises av en lisensiert applikasjon eller ekstern tjeneste, inkludert, men ikke begrenset til, finansiell, medisinsk og stedsinformasjon, er kun for generelle informasjonsformål og er ikke garantert av lisensier eller dennes agenter. Du vil ikke bruke de eksterne tjenestene på noen måte som er i strid med vilkårene i denne standard EULA eller som krenker de immaterielle rettighetene til lisensgiver eller tredjepart. Du samtykker i å ikke bruke de eksterne tjenestene til å trakassere, misbruke, forfølge, true eller ærekrenke noen person eller enhet, og at lisensgiver ikke er ansvarlig for slik bruk. Eksterne tjenester er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk eller i ditt hjemland, og er kanskje ikke egnet eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. I den grad du velger å bruke slike eksterne tjenester, er du alene ansvarlig for overholdelse av gjeldende lover. Lisensgiver forbeholder seg retten til å endre, suspendere, fjerne, deaktivere eller pålegge tilgangsbegrensninger eller begrensninger på eksterne tjenester når som helst uten varsel eller ansvar overfor deg.

e. INGEN GARANTI: DU ER UTTRYKKELIG AKKURAT OG GODTAR AT BRUK AV DEN LISENSIERTE APPLIKASJONEN ER PÅ EGEN RISIKO. I DEN MAKSIMALE UTREDNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, LEVERES DEN LISENSIERTE APPLIKASJONEN OG EVENTUELLE TJENESTER UTFØRT ELLER LEVERES AV DEN LISENSIERTE APPLIKASJONEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG", MED ALLE FEIL MED ET ELLER TILKNYTTELSE, OG UNDERTILBEHANDLING HER. ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DEN LISENSIERTE APPLIKASJONEN OG EVENTUELLE TJENESTER, ENTEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTE ELLER LOVBETINGEDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, FOR SIKKERHET, PÅ DEL. FORMÅL, AV NØYAKTIGHET , AV STILLE NYTELSE OG IKKE KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV LISENSGIVER ELLER DETS AUTORISERTE REPRESENTANT SKAL SKAPE EN GARANTI. HVIS DEN LISENSIERTE APPLIKASJONEN ELLER TJENESTER VISERE DEFEKT, PÅTAR DU HELE KOSTNADEN FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER AV GJELVENDE LOVBESTEMMTE RETTIGHETER TIL EN FORBRUKER, SÅ OVENNEVNTE UTELUKKELSE OG BEGRENSNINGER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

f. Ansvarsbegrensning. I den grad som ikke er forbudt ved lov, skal lisensgiveren ikke være ansvarlig for personskade eller noen tilfeldige, spesielle, indirekte eller følgeskader overhodet, inkludert, uten begrensning, uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, tap av data, forretningsavbrudd, inkludert, uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, tap av data, forretningsavbrudd eller tap av overskudd, tap av data, forretningsavbrudd eller. EVENTUELLE ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP, SOM STÅR PÅ ELLER KNYTTET TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE DEN LISENSIELLE APPLIKASJONEN, HVORDAN DET ER FORÅRSAKET, UANSETT ANSVARSTEORIEN (KONTRAKTEN, ELLER ELLER ANNET ELLER ELLER ANDRE ANSVAR) MULIGHET FOR SLIKE SKADER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ANSVAR FOR PERSONSKADE, ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKE IKKE DEG. Under ingen omstendigheter skal lisensgivers totale ansvar overfor deg for alle skader (annet enn det som kan kreves av gjeldende lov i tilfeller som involverer personskade) overstige beløpet på femti dollar ($50.00). De foregående begrensningene vil gjelde selv om det ovennevnte rettsmiddelet ikke oppfyller sitt vesentlige formål.

g. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller re-eksportere den lisensierte applikasjonen med unntak av det som er autorisert av amerikansk lov og lovene i jurisdiksjonen der den lisensierte applikasjonen ble anskaffet. Spesielt, men uten begrensning, kan den lisensierte applikasjonen ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til noen land som er underlagt USA-embargo eller (b) til noen på US Treasury Departments Specially Designated Nationals List eller US Department of Commerce Denied Persons Liste eller enhetsliste. Ved å bruke den lisensierte applikasjonen, representerer og garanterer du at du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste. Du godtar også at du ikke vil bruke disse produktene til noen formål som er forbudt i henhold til amerikansk lov, inkludert, uten begrensning, utvikling, design, produksjon eller produksjon av atomvåpen, missiler eller kjemiske eller biologiske våpen.

h. Den lisensierte applikasjonen og tilhørende dokumentasjon er "kommersielle varer", slik begrepet er definert ved 48 C.F.R. §2.101, bestående av "kommersiell datamaskinprogramvare" og "kommersiell datamaskinprogramvaredokumentasjon", ettersom slike begreper brukes i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, etter behov. I samsvar med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, som aktuelt, er kommersiell dataprogramvare og kommersiell dataprogramvaredokumentasjon lisensiert til sluttbrukere i amerikanske myndigheter (a) bare som kommersielle varer og (b) med bare de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i henhold til vilkårene og betingelsene her. Upubliserte rettigheter forbeholdt opphavsrettslovene i USA.

Jeg. Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig angitt i følgende avsnitt, skal denne avtalen og forholdet mellom deg og Apple styres av lovene i staten California, unntatt dens lovkonflikter. Du og Apple samtykker i å underkaste seg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i fylket Santa Clara, California, for å løse enhver tvist eller krav som oppstår fra denne avtalen. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke er bosatt i USA; (c) du ikke får tilgang til tjenesten fra USA; og (d) du er statsborger i et av landene som er identifisert nedenfor, godtar du herved at enhver tvist eller krav som oppstår fra denne avtalen skal styres av gjeldende lov angitt nedenfor, uten hensyn til eventuelle lovkonflikter, og du underkaste seg herved ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i staten, provinsen eller landet som er identifisert nedenfor hvis lov styrer:

Hvis du er statsborger i et EU-land eller Sveits, Norge eller Island, skal gjeldende lov og forum være lovene og domstolene på ditt vanlige bosted.

Spesifikt ekskludert fra anvendelse på denne avtalen er den loven kjent som FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer.

 

Skriv inn brukernavn og passord for å logge på kontoen din